Polisa na istnienie i ubezpieczenie ZUS - co znaczą te pojęcia?

Polisa papier potwierdzający zawarcie porozumienia

Podstawowe pojęcia: Ubezpieczenie usługa, jakiej zamiarem jest łagodzenie (albo likwidowanie) negatywnych efektów zdarzeń losowych przez rozłożenie ciężaru tegoż łagodzenia na mnóstwo jednostek, którym takie zdarzenia zagrażają. Polisa to papier potwierdzający zawarcie porozumienia ubezpieczenia między Ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń. Polisa na istnienie do papier potwierdzający zawarcie porozumienia ubezpieczenia na istnienie między ubezpieczającym, a zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczenie ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenia społeczne - to ubezpieczenie wymagane. Typy ubezpieczeń , mianowicie ubezpieczenia gospodarcze dzielimy na dwa fundamentalne działy , mianowicie ubezpieczenia na istnienie ( sektor I). Oddział 2 to pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenia na istnienie - to produkty, mające głównie na celu zagwarantować świadczenia rodzince oraz ludziom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w wypadku jego śmierci. Ubezpiecznia majątkowe - to produkty z jednej strony chroniące przed nakładami finansowymi związanymi ze zniszczeniem też utratą dóbr, z dalszej - zabezpieczające interesy person, które w konsekwencji zdarzenia losowego powinny pozostać poszkodowane.( OC) to jest ubezpieczenie wymagane dla wszystkich posiadaczy środków lokomocji zarejestrowanych w Polsce. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego umożliwia ochronę w wypadku szkód wyrządzonych przez niego innym ludziom. ( AC ) Dzięki AC środków lokomocji mamy możliwość pozyskać wypłatę odszkodowania kiedy nastąpi uszkodzenie pojazdu też jego oprzyrządzenia wskutek: zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami też rzeczami działania osób trzecich, zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar,działania elementów termicznych też chemicznych, kiedy dobrnie do kradzieży pojazdu, też części jego oprzyrządzenia, ale także oraz uszkodzenia,pojazdu po kradzieży też próbie kradzieży.